مرا "محمدرضا" خوانند و شهرتم را "سلمانیان‌نژاد" می‌نامند.

در اول فروردین ۱۳۶۷ به این دنیا سلام کردم.

از سیاهی لشگران حوزه‌ی قُمم

و اینجا محلی‌است برای نوشته‌هایم